Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Všeobecné informace pro nákup bytového textilu, záclon

Úvodní ustanovení

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

POSÍLÁME I NA SLOVENSKO

Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky a na SLOVENSKO

Způsob doručení - veškeré zboží se posílá českou poštou ( obchodní balík )

Doba vyřízení - DODÁNÍ ZBOŽÍ JE OD 14-25 DNŮ, ( V DOBĚ DOVOLENÝCH ČERVENEC-SRPEN A PŘED VÁNOCI LISTOPAD-PROSINEC JE DOBA DODÁNÍ DELŠÍ PRO VELKÉ MNOŽSTVÍ OBJEDNÁVEK A DODAVATEL NESTÍHÁ NÁPOR

!!!!!!!!!!!! POKUD SI ZÁKAZNÍK NEVYZVEDNE BALÍK S OBJEDNANÝM ZBOŽÍM JA POVINEN UHRADIT NÁKLADY NA POŠTOVNÉ A BALNÉ PRODÁVAJÍCÍMU NEPRODLENĚ PO ZASLÁNÍ VÝŠE ČÁSTKY NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO ( JE SOUDNĚ VYMAHATELNÉ) !!!!!!

!!!!!!!!!!!! Na zboží šité na zakázku a objednávky  vyšší než 6000kč bereme zálohu 

!!!!!!!!!! NA ZBOŽÍ ( ZÁCLONY A ZÁVĚSY ) ŠITÉ NA ZAKÁZKU A ŠITÍ ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ ZÁCLON A ZÁVĚSŮ SE NEVZTAHUJE 14-TI DENNÍ LHŮTA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ. ZÁLOHA NA TAKOVÉ ZBOŽÍ  SE NEVRACÍ A KOMPENZUJE VZNIKLOU ŠKODU A NÁKLADY OBCHODNÍKOVY !!!!!!!!!!!!

1.Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě provozovaný na doméně www.zaclony-bytovytextil.cz (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jana Krátká, IČ:61993034 Vydán ŽÚ Přelouč .okr.Pardubice (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující). Nejsme plátci DPH !!! 

2. 2.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) nebo zákon č. 100/2001 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

DŮLEŽITÉ  SDĚLENÍ  PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

§ 1811 občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

 

(1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

(2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a

i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

 

§ 1820 občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Registrací na stránkách internetového obchodu www.zaclony-bytovytextil.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.zaclona-bytovytextil.cz, firma Jana Krátká zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

PRODEJNÍ DOBA

Objednávky internetového obchodu www.zaclony-bytovytextil.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.

NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

§ 1731

Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí.

§ 1732

(1) Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

(2) Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

OBJEDNÁVKA-KUPNÍ SMLOUVA

Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odesláním objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na e-mail s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

 

Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, které budou ještě zaslány současně s potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a dále, že se seznámil včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

!!! !!! POKUD SI ZÁKAZNÍK NEVYZVEDNE BALÍK S OBJEDNANÝM ZBOŽÍM JA POVINEN UHRADIT NÁKLADY NA POŠTOVNÉ A BALNÉ  PRODÁVAJÍCÍMU NEPRODLENĚ PO ZASLÁNÍ VÝŠE ČÁSTKY NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO ( JE SOUDNĚ VYMAHATELNÉ)

 

Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ,ŽE PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN UZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU A TO ZEJMÉNA S OSOBAMI.KTERÉ DŘÍVE PODSTATNÝM ZPŮSOBEM PORUŠILY KUPNÍ SMLOUVU

(VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK)

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V LHŮTĚ 14 DNŮ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

§ 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

 

§ 1818

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

 

§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

 

Pokud se nejdená o zboží, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez jakékoliv sankce.Zboží by nemělo nést následky použití či jeho poškození!!

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než nepoužitém stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14-ti denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátít Prodávajícímu zboží na doručovací adresu uvedenou na stránce "Kontakty" Lipoltice 45, 53364 ( ne na dobírku ) a zásilku pojistit pro případ ztráty a poškození.

Spotřebil ( zákazník ) informuje prodejce na e-mail: jana.yty@seznam.cz , že vrací zboží ve lhůtě 14 dnů a poté přiloží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ( který byl zaslán se zbožím ) či průvodní dopis spolu se zaslaným zbožím, že odstupuje od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů a doloží originál doklad - fakturu ke zboží, která byla jeho součástí.Pokud nebudou tyto podmínky splněny, je odstoupení od kupní smlouvy neplatné !!

Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle § 1831 budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu, a to nejpozději do 14dnů. Není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Z uvedeného rozsudku Soudního dvora EU přitom vyplývá, že mezi tyto vracené finanční částky patří rovněž náklady na dopravu, které spotřebitel uhradil při koupi výrobku spolu s kupní cenou. (Následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel na vlastní náklady.)

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

SPOTŘEBITEL NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY V LHŮTĚ 14 DNŮ

§ 1837

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího jako jsou

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VELHŮTĚ 14 DNŮ SE NEVZTAHUJE NA ZBOŽÍ JAKKOLOV UPRAVOVÁNO NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA  A  ROZMĚRY NEZADANNÉ V NABÍDCE !!!! ( ATIPICKÉ) ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Zde najdete podrobné informace týkající se uplatnění případné reklamace zboží zakoupeného v našem internetovém obchodě www.zaclony-bytovytextil.cz. Veškeré Vaše reklamace prosím zasílejte na email: jana.yty@seznam.cz a předmět uveďte "reklamace"

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodu www.zaclony-bytovytextil.cz , u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době.

Při prodeji obdrží zákazník fakturu na toto zboží. Zboží lze převzít osobně od prodávajícího nebo od dopravce, který ho doručí na základě zákazníkovy objednávky

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

a) Délka záruky

Jedná se o lhůtu stanovenou platnými právními předpisy. U každého zboží je záruční lhůta uvedena na faktuře - tedy 24. měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení tohoto dokladu. V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také novou záruku - 24.měsíců. V tomto dokumentu je pak uvedeno jak nové, tak původní výrobní číslo ( pokud výrobek má ) a od data jeho vystavení začne plynout nová záruční doba. Při případné další reklamaci se uvedený postup opakuje.

b) Uplatnění záruky

Zákazník se může obrátit s reklamací přímo na prodejce e-mailem: jana.yty@seznam.cz nebo dopisem odeslaným poštou na jeho adresu.Jana.Krátká Lipoltice 45, 53364

c ) Odstranění vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není -- li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

§ 2161

 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

§ 2164

 

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 

§ 2169

 

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

§ 2170

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

§ 2171

 

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

§ 2172

 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

 

§ 2173

 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

§ 2174

 

Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

 

POVINOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.zaclony-bytovytextil.cz včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Než zákazník převezme zboží zakoupené v internetovém obchodě www.zaclony-bytovytextil.cz  má právo si je ve vlastním zájmu dobře prohlédnout a o případných prohlídkou zjištěných závadách neprodleně informovat prodejce a dopravce, který výrobek přivezl.

Zákazník má právo odmítnout převzít zboží s poškozeným obalem nebo s jinými zjevnými známkami poškození.

Zákazník (odběratel) je povinen neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat prodejce (obchodníka, který vyhotovil fakturu) o jakýchkoliv rozdílech mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) a o případných jiných chybách v dodacím listu nebo faktuře. V opačném případě může dojít k tomu, že pozdější reklamace nebude prodejcem uznána.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky a na Slovensko

Způsob doručení - veškeré zboží se posílá českou poštou ( obchodní balík )

Doba vyřízení - DODÁNÍ ZBOŽÍ JE OD 14-25 DNŮ, ( V DOBĚ DOVOLENÝCH ČERVENEC-SRPEN A PŘED VÁNOCI ŘÍJEN,LISTOPAD-PROSINEC JE DOBA DODÁNÍ DELŠÍ PRO VELKÉ MNOŽSTVÍ OBJEDNÁVEK A DODAVATEL NESTÍHÁ NÁPOR)

 

ZPŮSOB ÚHRADY

Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem či dobírkou. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky. Pro platbu bankovním převodem zákazník vyčká na pokyny platby prodejce, který mu vše zašle písemně elektronickou cestou po ověření dostupnosti zboží.

,

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení